Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4/2016

Cập nhật tiến độ căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đang thi công sàn tầng 11 block A và B.

 

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đang thi công sàn tầng 11 block A và B, Đã đổ bê tông sàn tầng 10, đang thi công cột sàn tầng 11 block A, Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 block B, Đang thi công sàn tầng 10 block C, Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 block C, Đang thi công sàn tầng 10 block D, Đã đổ bê tông sàn tầng 9 block D và đang thi công cột sàn tầng 10

tien-do-sky-center-thang-4-5
Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đang thi công sàn tầng 11 block A và B
tien-do-sky-center-thang-4-7
Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đã đổ bê tông sàn tầng 10, đang thi công cột sàn tầng 11 block A
tien-do-sky-center-thang-4-6
Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đã đổ bê tông sàn tầng 10, đang thi công cột sàn tầng 11 block A
tien-do-sky-center-thang-4-2
Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 block B
tien-do-sky-center-thang-4-4
Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đang thi công sàn tầng 10 block C
tien-do-sky-center-thang-4-8
Cập nhật tiến độ dự án  căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 block C
tien-do-sky-center-thang-4-1
Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đang thi công sàn tầng 10 block D
tien-do-sky-center-thang-4-3
Cập nhật tiến độ dự án  căn hộ Sky Center tháng 4-2016 Đã đổ bê tông sàn tầng 9 block D và đang thi công cột sàn tầng 10

Hỗ trợ trực tuyến